Coaching

Narzędzie osobistego i zawodowego rozwoju lidera

Cel coachingu: rozwój osobisty, zawodowy osoby  coachowanej, poprawa efektywności jej działania, podniesienie kompetencji, uświadamianie i wsparcie w określeniu jej mocnych i słabych stron.

Dlaczego firmy sięgają po coaching dla swoich liderów?

  1. Rozwój umiejętności przywódczych: Coaching pomaga liderom w rozwijaniu kluczowych umiejętności przywódczych, takich jak zarządzanie zespołem, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji i budowanie relacji.
  2. Zwiększenie efektywności: Dzięki coachingowi lider może identyfikować i eliminować swoje słabości oraz wykorzystywać swoje mocne strony. To pozwala im stawać się bardziej efektywnymi w wykonywaniu swoich obowiązków.
  3. Rozwiązywanie problemów: Coach pomaga liderom rozwiązywać trudności i wyzwania, z którymi mogą się spotkać w pracy. Pomaga im również opracować strategie działania i podejmować trafne decyzje.
  4. Rozwój samorefleksji: Coaching sprzyja samorefleksji liderów, co pozwala im lepiej zrozumieć siebie, swoje motywacje i cele. To może prowadzić do bardziej świadomego i skoncentrowanego działania.
  5. Poprawa relacji z zespołem: Coaching może pomóc liderom w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań swojego zespołu oraz w budowaniu bardziej efektywnych relacji.
  6. Przygotowanie do wyzwań: Współczesne środowisko biznesowe jest dynamiczne i wymaga od liderów elastyczności i gotowości do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami. Coaching może pomóc liderom przygotować się do tych wyzwań i rozwijać umiejętności adaptacyjne.
  7. Utrzymywanie talentów: Firmy inwestujące w coaching dla swoich liderów mogą zwiększać zaangażowanie pracowników i zatrzymywać utalentowane osoby w organizacji, ponieważ pokazują, że dbają o rozwój kadr.
  8. Osobisty rozwój: Coaching pozwala liderom na osobisty rozwój i kontynuowanie nauki przez całą karierę. Pomaga im utrzymać motywację i dążyć do osiągnięcia własnych celów zawodowych.

Firma 

Dlaczego nasze szkolenia są idealne dla Twojej firmy?
Coaching jest indywidualnym procesem, który jest dostosowywany do potrzeb konkretnego lidera. Działamy na korzyść zarówno samego lidera, jak i firmy, ponieważ coaching pomaga osiągnąć lepsze wyniki biznesowe, poprawia efektywność zespołu oraz zwiększa zaangażowanie pracowników.

Lepsze relacje z zespołem: Lider, który uczestniczy w procesie coachingowym, może lepiej rozumieć swoje zachowanie i jego wpływ na innych. To prowadzi do poprawy relacji z zespołem i zwiększenia efektywności pracy grupy.
Rozwój kultury organizacyjnej: Kiedy firma promuje coaching jako narzędzie rozwoju dla swoich liderów, tworzy kulturę organizacyjną, w której ceni się rozwijanie potencjału pracowników i ciągłe doskonalenie.
Zatrzymanie utalentowanych liderów: Dzięki coachingowi firma może zatrzymać utalentowanych liderów w organizacji, ponieważ widzą oni, że mają szansę na rozwijanie się i wewnętrzny awans.
Poprawa wyników biznesowych: Liderzy, którzy korzystają z coachingu, mogą osiągać lepsze wyniki biznesowe, co przekłada się na sukcesy firmy.

Metoda coachingu

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

Mamy doświadczenie, oprócz kompleksowych projektów szkoleniowych wspierających kierowników w rozwoju zawodowym, np.  "Umiejętność negocjacji koniecznością na nowoczesnym rynku pracy" (pakiet szkoleń dla pond 100 uczestników), prowadzimy sesje indywidualne.

Współpracujemy z  ekspertami, doświadczonymi specjalistami zarządzania  kadrami, przedsiębiorcami którzy posiadają głęboką wiedzę w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz psychologii biznesu. Ich doświadczenie i praktyczne umiejętności przekładają się na efektywne procesy coachingu.  

Nasze wsparcie to: 

  • coaching i szkolenia dla firm i managerów: zarządzanie zespołem pracowników, ocena i motywowanie pracownika, udzielanie informacji zwrotnej, budowanie atmosfery współpracy i otwartej kultury organizacyjnej;
  • coaching ścieżki kariery.

Indywidualny coaching, jest skoncentrowany na pracy z jednym uczestnikiem (zwanych "coachee" lub "klientem"). Jest to proces, który ma na celu pomóc klientowi w osiągnięciu jego osobistych lub zawodowych celów, rozwijaniu umiejętności, rozwiązywaniu problemów lub przezwyciężaniu wyzwań. 

Ogólny przebieg procesu coachingu:

1.     Określenie celów: Pierwszym krokiem jest określenie celów coachingu. Klient i coach wspólnie identyfikują, co klient chce osiągnąć lub w jaki sposób chce się rozwijać. Cele te muszą być konkretne, mierzalne, osiągalne, relewantne i określone w czasie (tzw. cele SMART).

2.     Sesja początkowa: Na początku coachingu zazwyczaj odbywa się sesja początkowa, która ma na celu ustanowienie relacji między klientem a coachem. To ważne, aby klient czuł się swobodnie, dzielił się swoimi celami i potrzebami oraz nawiązał zaufanie do coacha.

3.     Diagnoza i samoświadomość: Klient i coach wspólnie analizują aktualną sytuację klienta, jego mocne i słabe strony, wartości, przekonania i ograniczenia. To pomaga w zrozumieniu, dlaczego klient znajduje się w obecnej sytuacji i co może być potrzebne do osiągnięcia celów.

4.     Planowanie działań: Na podstawie diagnozy klient i coach tworzą plan działań. Określają, jakie kroki będą podejmowane, aby osiągnąć cele. Plan może obejmować określone zadania, działania, terminy i mierniki postępów.

5.     Sesje coachingowe: Sesje coachingowe to regularne spotkania między klientem a coachem. Mogą odbywać się osobiście, przez telefon, wideo lub online, w zależności od preferencji klienta i dostępności coacha. Podczas sesji coach zadaje pytania, słucha klienta, udziela wsparcia, wyzwań i informacji zwrotnej oraz pomaga klientowi rozwijać strategie i rozwiązania.

6.     Monitorowanie postępów: Podczas coachingu postępy klienta są monitorowane i oceniane w kontekście osiągnięcia celów. Jeśli konieczne, plan jest dostosowywany.

7.     Zakończenie coachingu: Kiedy klient osiąga swoje cele lub czuje, że osiągnął wymagany poziom rozwoju, coaching jest zakończony. Sesja zakończeniowa może obejmować podsumowanie osiągnięć, refleksję nad procesem i omówienie planu na przyszłość.

8.     Ocena efektywności: Po zakończeniu coachingu można przeprowadzić ocenę efektywności, aby ocenić, czy klient osiągnął swoje cele i jakie korzyści odniósł z procesu coachingowego.

Warto zaznaczyć, że coaching jest procesem opartym na zaufaniu i współpracy między klientem a coachem. Coach nie doradza ani nie narzuca rozwiązań, ale pomaga klientowi odkryć własne odpowiedzi i potencjał. Indywidualny coaching może trwać kilka sesji lub dłużej, w zależności od potrzeb klienta i zakresu celów rozwoju. Najczęściej długość procesu coachingu to wielokrotność sesji: 5 spotkań po 90 min. 

Odpowiedzialne podejście CEdu do rozwoju klienta determinuje długość procesu coachingu. To wielokrotność pakietu: 5 spotkań po 90 min.

Warto zaznaczyć, że coaching jest procesem opartym na zaufaniu i współpracy między klientem a coachem. Coach nie doradza ani nie narzuca rozwiązań, ale pomaga klientowi odkryć własne odpowiedzi i potencjał. Indywidualny coaching może trwać kilka sesji lub dłużej, w zależności od potrzeb klienta i zakresu celów rozwoju.

Przygotowanie

1. Określenie celów coachingu.
2. Sesja początkowa.
3. Diagnoza samoświadomości 
4. Planowanie działań.

Realizacja

1. Sesje coachingowe:
          pakiet: 5 x 90 min; wielokrotność pakietu

2. Monitorowanie postępów.   

Działania po coachingu

1. Zakończenie coachingu.

2. Ocena efektywności, analiza korzyści.


Sprawdź nasze inne szkolenia dla biznesu

Komunikacja-interpersonalna

 

Sprzedaż i obsługa klienta

 

Umiejętności kierownicze

 

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

Adres

CEdu Sp. z o.o.

ul. Berberysowa 43-45,

54-515 Wrocław

DANE FIRMY

NIP 894-298-44-14

REGON 021013532

KRS 0000337803

Adres e-mail
Nr telefonu