Umiejętności kierownicze

Dedykowane szkolenia rozwojowe

Cel szkolenia: podnieść umiejętności kierownicze w celu efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym.

Dlaczego umiejętności kierownicze są ważne z punktu widzenia firmy?

 1. Lepsze zarządzanie zespołem: Kierownicy z doskonałymi umiejętnościami kierowniczymi są w stanie skuteczniej zarządzać zespołem. To prowadzi do lepszej organizacji pracy, efektywności, a także wyższej wydajności.
 2. Większa produktywność: Kierownicy, którzy są zdolni do skutecznego planowania, alokacji zasobów i zarządzania priorytetami, przyczyniają się do zwiększenia produktywności firmy.
 3. Wzrost morale zespołu: Liderzy z umiejętnościami kierowniczymi są w stanie budować pozytywną kulturę organizacyjną, motywować pracowników i podnosić ich morale, co przekłada się na lepszą atmosferę pracy i zaangażowanie.
 4. Efektywniejsze rozwiązywanie problemów: Kierownicy z rozwiniętymi kompetencjami kierowniczymi są w stanie lepiej analizować sytuacje, identyfikować problemy i wprowadzać efektywne rozwiązania.
 5. Innowacyjność i rozwój: Liderzy z umiejętnościami kierowniczymi mogą inspirować zespół do myślenia kreatywnego i generowania innowacyjnych pomysłów, co sprzyja rozwojowi firmy.
 6. Skuteczniejsza komunikacja: Doskonałe umiejętności kierownicze pomagają w skuteczniejszej komunikacji z różnymi grupami interesariuszy - od pracowników do zarządu, klientów i partnerów biznesowych.
 7. Lepsza adaptacja do zmian: Kierownicy z rozwiniętymi kompetencjami kierowniczymi są elastyczni i otwarci na zmiany. To umożliwia firmie szybszą adaptację do zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 8. Budowanie zaufania i reputacji: Kierownicy, którzy wykazują się etyką pracy, uczciwością i profesjonalizmem, budują zaufanie wśród pracowników, klientów i partnerów biznesowych, co przekłada się na pozytywną reputację firmy.
 9. Sukces na rynku: Doskonali kierownicy przyczyniają się do osiągania celów i wyników, co w końcu przekłada się na sukces firmy na rynku, wzrost przychodów i rentowności.
 10. Stały rozwój i uczenie się: Kierownicy, którzy aktywnie doskonalą swoje umiejętności kierownicze, pokazują zaangażowanie w swoją pracę i motywację do ciągłego doskonalenia. To tworzy firmę otwartą na wiedzę i kulturę uczenia się.

Firma 

Dlaczego nasze szkolenia są idealne dla Twojej firmy?
Wzrost efektywności zarządzania: Nasze szkolenia są skuteczne, pomagają zdobywać i doskonalić umiejętności kierownicze. Po szkoleniach uczestnicy efektywniej zarządzają zespołami. Pojawiają się: lepsze wykorzystanie zasobów i lepsza organizacja pracy. 
Wyższa produktywność zespołów: Wiemy, że nasze szkolenia pomagają liderom skuteczniej motywować pracowników i inspirować ich do dzielenia się doświadczeniami, wiedzą, pomysłami racjonalizatorskimi. To czyni inny klimat dla współpracy w firmie.
Lepsza atmosfera pracy: Doskonalenie kompetencji kierowniczych przyczynia się do tworzenia pozytywnej kultury pracy, zwiększa  zaangażowanie, zadowolenie i zaufanie pracowników. Nasze szkolenia sprzyjają tworzeniu otwartej kultury organizacyjnej.
Redukcja konfliktów i problemów: Kierownicy z umiejętnościami rozwiązywania konfliktów i podejmowania trafnych decyzji mogą skutecznie minimalizować konflikty w zespołach oraz szybciej reagować na pojawiające się problemy.
Lepsza obsługa klienta: Szkolimy tak, by kierownicy potrafili budować efektywne zespoły i tworzyli lepsze warunki pracy i obsługi klienta, to wpływa na lojalność klientów i ich satysfakcję.
Poprawa wyników finansowych i wizerunku firmy: W naszych szkoleniach podnosimy kwestie ekonomiki pracy.  Wydajność zespołów, lojalność klientów i lepsza obsługa klienta pozytywnie wpływają na wyniki finansowe firmy i budują wizerunek firmy jako pracodawcy dbającego o rozwój i zaangażowanie swojego personelu.

Metoda szkolenia

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

 1. Eksperci w dziedzinie zarządzania personelem: Zespół naszych ekspertów to doświadczeni specjaliści HR, którzy posiadają głęboką wiedzę w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz  psychologii biznesu. Ich praktyczne umiejętności przekładają się na realne wyniki w obszarze szkoleń i konsultingu. Na przestrzeni 25 lat współpracowaliśmy z różnorodnymi branżami, a nasze interdyscyplinarne i projektowe podejście do biznesu, współpracy umożliwia nam dostosowanie programu szkoleń i narzędzi do Twoich unikalnych potrzeb.

 2. Aktywne i skuteczne metody szkoleniowe: Szkolenia opierają się na interaktywnych metodach, takich jak studia przypadków, symulacje oraz warsztaty praktyczne. Uczestników szkoleń w procesie nauki angażujemy w aktywną interakcję z materiałem, a przede wszystkim z innymi uczestnikami. Dzięki temu nie tylko pasywnie odbierają oni przekazywane informacje, ale w praktyczny sposób ćwiczą i stosują zdobytą wiedzę.

 3. Ekspercka wiedza, dedykowana branży, Twojej dziedzinie działalności: W celu prowadzenia szkolenia wybieramy i przydzielamy doświadczonego trenera, który posiada wnikliwą wiedzę nie tylko w obszarze zarządzania personelem, ale także, który doskonale rozumie specyfikę Twojej branży. Dzięki temu nasze szkolenia skupiają się na konkretnych problemach i wyzwaniach.

Podejście CEdu do tematów szkoleń oraz programów jest elastyczne, dopasujemy się do Państwa potrzeb.
Wspólnie z Państwem lub uczestnikami omówimy konkretny temat oraz zakres szkolenia. Po zebraniu niezbędnych informacji, przygotujemy wstępny projekt szkolenia wraz z programem, ceną oraz sugerowanym terminem. Jesteśmy otwarci na Państwa preferencje dotyczące miejsca i czasu przeprowadzenia szkolenia. 

Poniższa grafika obrazuje główne etapy procesu przygotowania, realizacji i oceny szkoleń z komunikacji interpersonalnej. Każdy etap ma swoje unikalne cele i działania, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i rozwijania umiejętności komunikacyjnych u uczestników.

Przygotowanie szkolenia

1. Analiza potrzeb szkoleniowych.
2. Projektowanie programu szkolenia.
3. Wybór trenera, dobór narzędzi.
4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Realizacja szkolenia

1. Prezentacja problemów, wprowadzenie zagadnień. 
2. Interaktywne zajęcia grupowe, indywidualne.
3. Studia przypadków, gry, symulacje, warsztaty.
4. Analiza postaw, zachowań, sytuacji, skutków. 
5. Praktyczne rozwiązania - podsumowanie.  

Działania po szkoleniu

1. Feedback, ocena i opinie uczestników.
2. Monitorowanie postępów.
3. Analiza, wsparcie w zmianie.
4. Mierzenie efektów szkolenia.

Oferta naszych szkoleń

Ofertę dostosowujemy do różnych potrzeb i wyzwańjakie mają firma i pracownicy. 
Poziom zaawansowania i intensywność szkoleń 
zależy od grupy docelowej, służymy radą.

Zarządzanie zespołem pracowniczym - szkolenie z kompetencji kierowniczych

Moduł 1: Wprowadzenie do zarządzania zespołem pracowniczym
1. Definicja i znaczenie zarządzania zespołem.
2. Różnice między zarządzaniem a przywództwem.
3. Rola kierownika w kontekście zespołów.
Moduł 2: Umiejętności interpersonalne i komunikacja
1. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu zespołem.
2. Aktywne słuchanie i zadawanie trafnych pytań.
3. Rozwijanie umiejętności asertywnej i empatycznej komunikacji.
Moduł 3: Tworzenie i rozwijanie zespołu
1. Budowanie różnorodnych i efektywnych zespołów.
2. Rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych umiejętności członków zespołu.
3. Wzmacnianie relacji między członkami zespołu.
Moduł 4: Motywowanie i inspiracja zespołu
1. Teorie motywacji i ich zastosowanie w praktyce.
2. Techniki motywowania zespołu do osiągania celów.
3. Kreowanie inspirującej wizji i celów zespołu.
Moduł 5: Zarządzanie konfliktami i problemami
1. Rozpoznawanie źródeł konfliktów w zespole.
2. Techniki rozwiązywania konfliktów i osiągania porozumienia.
3. Radzenie sobie z trudnościami i problemami w zespole.
Moduł 6: Delegowanie zadań i odpowiedzialności
1. Rola delegowania w zarządzaniu zespołem.
2. Umiejętność wybierania odpowiednich zadań do delegacji.
3. Monitorowanie i wsparcie w procesie delegowania.

Efektywny kierownik, 
skuteczny lider

Moduł 1: Budowanie autorytetu lidera

1. Wartości, zasady, przekonania - zasoby lidera.
2. Stały rozwój umiejętności kierowniczych i postawa proaktywna.
3. Uczenie się z doświadczeń i błędów, a wiarygodność i spójność lidera. 
4. Samorozwój jako kluczowy element skutecznego przywództwa.

Moduł 2: Delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań

1. Planowanie pracy, przekazywanie zadań, nadawanie priorytetów. 
2. Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący do rozwoju.
3. Metoda egzekwowania poleceń.

Moduł 3: Motywowanie pracowników w pracy i w procesie zmian

1. Skuteczny system motywacji - różni pracownicy, różne motywatory.
2. Rozwój pracowników: dostrzeganie potencjału i talentów: identyfikacja mocnych stron pracowników, planowanie ścieżek kariery i przydzielanie zadań rozwojowych.
3. Wzmacnianie postawy motywującego lidera.

Moduł 4: Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z oporem pracowników
1. Trudne sytuacje menedżerskie.
2. Trudne sytuacje w procesie egzekwowania.
3. Trudne rozmowy z pracownikami.
4. Radzenie sobie z tzw. trudnym pracownikiem.

Sprawdź nasze inne szkolenia dla biznesu

Komunikacja-interpersonalna

Sprzedaż i obsługa klienta

Coaching

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

Adres

CEdu Sp. z o.o.

ul. Berberysowa 43-45,

54-515 Wrocław

Dane Firmy

NIP 894-298-44-14

REGON 021013532

KRS 0000337803

Adres e-mail
Nr telefonu